Umów się na spotkanie w Izbie Gospodarczej „Śląsk”:
 •  
 •  
 •  

Regulamin konkursu FIRMA ROKU 2022

 

Regulamin konkursu FIRMA ROKU 2022

 

 

 1. Cel konkursu

Głównym założeniem Konkursu jest promocja tych przedsiębiorstw, które zarządzane w sposób nowoczesny reprezentują ponadprzeciętny i godny naśladowania poziom, osiągają dobre wyniki oraz kierują się zasadami etyki w prowadzeniu swojej działalności.

 

II. Organizatorzy Konkursu

 • Organizatorem Konkursu FIRMA ROKU jest Izba Gospodarcza „Śląsk”.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia Współorganizatora(ów) Konkursu na samodzielnie określonych zasadach.

 

III. Uczestnicy Konkursu

 • Konkurs adresowany jest do wszystkich Członków Izby Gospodarczej „Śląsk”, a w przypadku kategorii „Lider Biznesu” – także do osób reprezentujących kadrę zarządzającą firm będących członkami Izby Gospodarczej „Śląsk”.

 • Do udziału w konkursie mogą przystąpić również firmy i osoby reprezentujące firmy nie będące członkami Izby Gospodarczej „Śląsk”, przy czym akces ten powinien zostać poparty rekomendacją co najmniej jednej z firm członkowskich.

 • Udział w konkursie jest bezpłatny.

4. Uczestnicy Konkursu są zwolnieni z ponoszenia kosztów promocji.

 

IV. Kategorie Konkursu

1. PRZEDSIĘBIORSTWO

2. JUNIOR BIZNESU

3. LIDER BIZNESU

 

4.1. Kategoria PRZEDSIĘBIORSTWO

 • Do udziału w kategorii PRZEDSIĘBIORSTWO zaproszone są firmy, które dynamicznie się rozwijają, zwiększają zatrudnienie i/lub wdrażają innowacje, nowe technologie, nowe rozwiązania, jak i angażują się społecznie oraz są w dobrej kondycji finansowej.

 • Kryteriami oceny stosowanymi przez Kapitułę Konkursu są:

a) Wzrost zatrudnienia i/lub wprowadzenie nowych rozwiązań w firmie, nowych technologii, know-how, itp.

b) Sytuacja finansowa firmy

c) Inwestycje

d) Uzyskane certyfikaty

e) Uzyskane nagrody, wyróżnienia

f) Postawa społeczna firmy

g) Postawia ekologiczna firmy

 

4.2. Kategoria JUNIOR BIZNESU

 • Do udziału w kategorii JUNIOR BIZNESU zaproszone są przedsiębiorstwa, które działają na rynku maksymalnie 5 lat, a właściciel sam rozpoczął tę działalność (z zastrzeżeniem, iż działalność ta nie jest dziedziczona).

 • Wiek przedsiębiorcy w tej kategorii konkursowej pozostaje bez znaczenia.

 • Kryteriami oceny stosowanymi przez Kapitułę Konkursu są:

 

a) Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w firmie i/lub nowoczesnych usług/ produktów

b) Inwestycje

c) Uzyskane certyfikaty

d) Uzyskane nagrody, wyróżnienia

e) Postawa społeczna firmy

f) Postawia ekologiczna firry

 

4.3. Kategoria LIDER BIZNESU

 • Do udziału w kategorii LIDER BIZNESU zaproszeni są właściciele firm lub osoby zarządzające przedsiębiorstwem, pod warunkiem związania z firmą przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem ogłoszenia Konkursu. Nominowanych powinny cechować m.in.: determinacja w dążeniu do budowania przewag konkurencyjnych firmy, wizjonerskie podejście do projektowania nowych produktów, usług, procesów i inwestycji oraz świadomy, dojrzały stosunek do procesu budowania relacji z kadrą pracowniczą przedsiębiorstwa.

 • Kryteriami oceny stosowanymi przez Kapitułę Konkursu są:

a) Umiejętność dostosowania się do warunków panujących na rynku

b) Wpływ na rozwój przedsiębiorstwa zarządzanego przez lidera

c) Umiejętność budowania relacji w lokalnym ekosystemie organizacji komercyjnych oraz instytucji publicznych

d) Model zarządzania kadrą przedsiębiorstwa

e) Sukcesy menadżerskie, nagrody wyróżnienia

f) Postawia ekologiczna i społeczna

 

V. Zgłaszanie kandydatów do Konkursu

1. Kandydaci do Konkursu mogą:

a) zgłaszać się samodzielnie,

b) zostać zgłoszeni przez Członka Izby Gospodarczej „Śląsk”,

c) zostać zgłoszeni przez samego organizatora bądź współorganizatorów Konkursu.

 

2. Przed zgłoszeniem firmy lub osoby (dot. pkt. V.1. b) i c)) należy uzyskać zgodę osoby zarządzającej firmą, która została zgłoszona do Konkursu.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w terminie, tj. do dn. 21.04. 2023 r. wypełnionego zgłoszenia zgodnego z ustalonym wzorem w wersji elektronicznej, zamieszczonego na stronie www.igsilesia.pl

4. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z zobowiązaniem się do udostępnienia Kapitule Konkursu wszelkich niezbędnych informacji potwierdzających dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym. Informacje te będą dostępne wyłącznie do wiadomości członków Kapituły.

5. Ewentualne materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.

 

VI. Kapituła Konkursu

1. Kapituła Konkursu powoływana jest przez Organizatora.

2. Kapituła może obradować w składzie minimum 5 -osobowym.

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo powołania do Kapituły osoby spoza struktur Izby Gospodarczej „Śląsk”, w szczególności spośród przedstawicieli Współorganizatora(ów), władz samorządowych oraz ekspertów.

4. Członkami Kapituły Konkursowej nie mogą być osoby reprezentujące kandydatów lub podmioty/osoby powiązane.

5. Zadaniem Kapituły Konkursu jest ocena merytoryczna wniosków w poszczególnych kategoriach konkursowych oraz wyłonienie laureatów Konkursu, według poniższego wskaźnika kryteriów oceny:

Przedmiot oceny

maksymalna liczba punktów

Wynik ekonomiczny (przychody, rentowność, polityka zatrudnienia, rynki i grupy docelowe) – Kapituła uwzględni również konkurencyjność branży i jej wyniki na tle innych.

40

Jakość i innowacyjność produktów (w tym przyznane nagrody, wyróżnienia, certyfikaty).

20

Prowadzone inwestycje (wprowadzanie nowych technologii, współpraca z organizacjami, źródła finansowania i rodzaje finansowania).

20

Działalność społeczna (udział w projektach społecznych, sponsoring, własne akcje społeczne, udział w przedsięwzięciach charytatywnych).

10

Działalność ekologiczna – dbałość o środowisko naturalne (termomodernizacja, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, śladu węglowego, zmniejszenie zużycia energii, inwestycje w nowe narzędzia, maszyny o  obniżonym zużyciu energetycznym) .

10

6. Organem wspierającym Kapitułę jest Sekretariat Konkursu, którego rolę pełni Biuro Izby Gospodarczej „Śląsk”. Zadaniem Sekretariatu Konkursu jest prowadzenie prac administracyjnych Konkursu oraz ocena formalna wniosków.

 

VII. Przebieg Konkursu

 • Organizator ogłasza Konkurs oraz wyznacza termin nadsyłania zgłoszeń.

 • Każdy nadesłany wniosek jest weryfikowany pod względem formalnym. Oceny formalnej wniosków dokonuje Sekretariat Konkursu.

 • Sekretariat może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.

 • Organizator powołuje skład Kapituły Konkursu i zarządza jej posiedzenie.

 • Kapituła Konkursu może wizytować zgłoszonych Kandydatów.

 • Kapituła Konkursu w porozumieniu z Organizatorem zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z konkursu.

 • Dla każdej kategorii Kapituła Konkursu ustala listę nie więcej niż 3 nominowanych firm/osób, z których zdobywca największej liczby punktów zostaje laureatem.

 • W uzasadnionych przypadkach Kapituła Konkursowa może przyznać nagrodę w danej kategorii więcej niż jednemu wnioskodawcy.

 • Kapituła Konkursu w porozumieniu z Organizatorem może ustanowić własne Nagrody Specjalne i/lub wyróżnienia.

 • Ewentualne wątpliwości interpretacyjne w zakresie oceny i punktacji rozstrzyga samodzielnie i w niezależny sposób Kapituła Konkursowa.

 • Obrady Kapituły Konkursu są niejawne, a jej decyzje – ostateczne i nieodwołalne, chyba że sama Kapituła zdecyduje inaczej.

 • Organizator w porozumieniu z członkami Kapituły Konkursu wyznacza termin i formułę uroczystego finału Konkursu.

 • Lista laureatów zostanie podana do publicznej wiadomości podczas uroczystego finału Konkursu. Kapituła zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w tajemnicy wszelkich danych przedstawionych przez zgłaszane firmy.

 • Werdykt Kapituły Konkursu jest ostateczny, bez możliwości odwołania się.

 • Wyniki Konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości w mediach, a także w Internecie na stronie Izby Gospodarczej „Śląsk” (www.igsilesia.pl).

 • Nazwy firm nominowanych w poszczególnych kategoriach Konkursu będą podane do publicznej wiadomości w następnym dniu po zakończeniu posiedzenia Kapituły Konkursu.

 

VIII. Uprawnienia Laureatów Konkursu

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) statuetki – dla Laureatów Konkursu,

b) wyróżnienia – dla firm nominowanych, które nie zostały Laureatem Konkursu,

c) prawo używania znaku promocyjnego/logo Konkursu – bezterminowo, podając każdorazowo rok otrzymania tytułu. Wszyscy laureaci nagrodzeni statuetką uzyskują prawo do wykorzystania logotypu Konkursu podczas wszelkiego rodzaju przedsięwzięć promocyjnych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

d) promocja Laureatów przez Izbę Gospodarczą „Śląsk” :

- informacja o Laureatach w zakładce GALA BIZNESU – przez okres min. 2 lat,

- informacja o Laureatach w zakładce – AKTUALNOŚCI – przez okres 3 miesięcy,

- możliwość zamieszczenia banera reklamowego na stronie internetowej www.igsilesia.pl przez okres 6 miesięcy z przekierowaniem na stronę internetową Laureata,

f) realizacja prezentacji o każdej firmie nominowanej i jej edycji podczas Gali Biznesu (na podstawie materiałów przesłanych przez firmę biorącą udział w konkursie).

 

IX. Ochrona Danych Osobowych

1. Wyrażenie zgody na udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Izbę Gospodarczą „Śląsk": danych przekazanych na potrzeby Konkursu w celu aktywnego udziału w Konkursie zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz zgodnie z prawem polskim.

Zgoda obejmuje przetwarzanie wszelkich danych udostępnionych w formularzu zgłoszeniowym oraz innych danych przekazanych w związku z Konkursem.

2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu oraz innych osób, których dane zostały podane przez uczestników Konkursu jest Izba Gospodarcza „Śląsk”. Dane kontaktowe Administratora można znaleźć na stronie internetowej Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią jest udział w Konkursie, jak również rozwój biznesowy administratora poprzez poszukiwanie coraz szerszego kręgu potencjalnych odbiorców swoich usług.

Dane osobowe uczestników Konkursu oraz innych osób, których dane zostały podane przez uczestników Konkursu będą przechowywane w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie. Uczestnik Konkursu oraz inne osoby, których dane zostały podane przez uczestników Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w tym celu Usługobiorcy, są proszeni o kontakt z Administratorem Danych wskazany na stronie internetowej Izby Gospodarczej „Śląsk”.

3. Przekazane dane osobowe podawane są dobrowolnie. Podanie danych osobowych w formularzu jest warunkiem udziału w Konkursie, brak podania tych danych uniemożliwi udział w Konkursie. Dane osobowe przetwarzane są w celu udziału w Konkursie i będą przetwarzane tak długo, jak długo uczestnik nie odwoła zgody na ich przetwarzanie lub tak długo jak długo odpowiednie przepisy praw zobowiązują Administratora do przetwarzania tych danych.

4. Uczestnik Konkursu lub osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

5. W przypadku przekazania na potrzeby Konkursu danych osobowych przez uczestników Konkursu, które nie dotyczą uczestnika Konkursu lub wprowadzenia danych osobowych uczestnika Konkursu przez osobę trzecią, uczestnik Konkursu lub osoba trzecia zobowiązuje się w imieniu Administratora dopełnić wobec takich podmiotów obowiązku informacyjnego zgodnie z powyższymi postanowieniami.X. Zgoda na przetwarzanie danych

1. Wyrażenie zgody na udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne niewyłączne i zbywalne prawo do użycia, edytowania, publikowania i swobodnego powielania imienia i nazwiska lub nazwy firm, w tym, ale nie ograniczając do, danych biograficznych, obrazów, portretów, zdjęć, filmów, taśm wideo, nagrań lub oświadczeń na piśmie, które zostały dostarczone w związku z udziałem w Konkursie, w tym w szczególności do opracowań i publikacji materiałów marketingowych, promocyjnych publikacji, publikacji medialnych i sprawozdań, filmów i innych materiałów, gdy takie materiały przeznaczone są dla odbiorców wewnętrznych lub zewnętrznych.

2. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, jest równoznaczne z zrzeczeniem się dochodzenia odszkodowania w przypadkach wskazanych w ust. 1.

 

XI. Postanowienia końcowe

 • W sprawie interpretacji zapisów i wymogów regulaminowych decyzję podejmuje Organizator Konkursu.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, a także do odroczenia, odwołania lub unieważnienia Konkursu. O ewentualnych zmianach w regulaminie Organizator będzie informował na bieżąco na stronie internetowej: www.igsilesia.pl.

 • Organizator nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

XVII Gala Biznesu

PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI
PARTNERZY
Gala Biznesu 2023

Wielkimi krokami zbliżamy się do najważniejszego dla Izby Gospodarczej „Śląsk” dnia w roku, święta przedsiębiorczości, czyli Gali Biznesu. Wydarzenie to jest nie tylko idealną okazją, by celebrować sukcesy opolskiej gospodarki, ale także wspaniałą okazją do spędzenia miłego wieczoru przy wykwintnej kolacji i akompaniamencie wspaniałej muzyki.

Gala, poza kilkoma wyjątkami, organizowana rokrocznie odbywa się przy udziale partnerów, bez których zorganizowanie jej nie byłoby możliwe. Traktujemy to jako wyraz integracji przedsiębiorczej, jej współorganizacja z jednostkami samorządu terytorialnego stanowi o symbiozie zachodzącej pomiędzy dwoma, odrębnymi światami. Patroni Honorowi oraz Merytoryczni stanowią o podniosłej randze tego wydarzenia. Społeczność gospodarcza, jest najważniejszą częścią społeczeństwa, to dzięki niej powstały takie słowa jak innowacyjność, to ona jest praktycznym potwierdzeniem słowa determinacja. Przedsiębiorczość to rozwój społeczny — ten lokalny i globalny. Przedsiębiorczość to wiara we własne możliwości i motywator zmian w naszym codziennym życiu.

Izba Gospodarcza „Śląsk” wraz ze współorganizatorami Starostwem Powiatowym w Opolu oraz Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, ma zaszczyt zaprosić opolskich przedsiębiorców na tegoroczną Galę Biznesu w Hotelu Arkas w Prószkowie już 12 maja.

Odbywa się ona pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły, Starosty Opolskiego Henryka Lakwy, Prezydenta Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego, Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Piotra Szlapy, Wójta Gminy Reńska Wieś Tomasza Kandziory oraz Wójta Gminy Tarnów Opolski Krzysztofa Mutza. Partnerem Merytorycznym Gali została Fundacja Rozwoju „Śląska” oraz Uniwersytet WSB Merito w Opolu. Każde ważne wydarzenie ma swoich opiekunów medialnych - Patronat Medialny objęło Radio Doxa, gazeta Opolska, oraz tygodnik Wochenblatt.

Jesteśmy pewni, że celebracja 30-lecia Izby Gospodarczej „Śląsk” a wraz z nią uhonorowanie jej przyjaciół, a przede wszystkim wyłonienie i nagrodzenie zwycięzców Konkursu Firma Roku 2022 upłynie w niezwykle przyjemnej, podniosłej atmosferze, której twórcami będą jej uczestnicy.

Program Gali Biznesu 2023

30 lat minęło – to wystarczający powód do świętowania w czysto biznesowym stylu!

Dobre przygotowanie merytoryczne i praktyczne, to podstawa poprawnie prosperującego przedsiębiorstwa, ale czy to wystarczy? Otóż okazuje się, że nie – aby zachować równowagę i stały, zdrowy rozwój na tle konkurencji należy dodać odrobinę relaksu i dobrej zabawy i dopiero wtedy mamy gotowy przepis na sukces! A więc zaczynamy:

16.00: Rozpoczęcie celebracji 30-lecia Izby Gospodarczej „Śląsk” – nie planujemy szybkiego zakończenia. W planie czeka między innymi:

 • Konferencja ekonomiczno-gospodarcza z udziałem gościa specjalnego dr. Inż. Janusza Steinhoffa, Uniwerystetu WSB Merito w Opolu, Biura Saxony Trade&Investment
 • Rozstrzygnięcie konkursu Firma Roku i wręczenie autorskich statuetek laureatom w 3 kategoriach:
  • Junior Biznesu
  • Lider Biznesu
  • Firma Roku
 • Uhonorowanie przyjaciół Izby Gospodarczej „Śląsk”
 • Uroczysta kolacja
 • Tort wraz z toastem za kolejne 30 lat Izby!
 • Koncert zespołu Silesian Tango Quintet & Kinga Rataj
 • Oraz wiele, wiele więcej!

Silesian Tango Quintet & Kinga Rataj

Wirtuozerski akordeon, polska mistrzyni Fado, pedagodzy i absolwenci Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach oraz taniec... SILESIAN TANGO QUINTET & KINGA RATAJ.
Przedstawiają projekt muzyczny oparty na twórczości Astora Piazzolli (1921-1992), wybitnego kompozytora argentyńskiego i wirtuoza bandoneonu. Projekt jest hołdem dla twórczości Astora Piazzolli, postaci niezwykle ważnej w historii tanga, który zrewolucjonował narodowy klejnot Argentyny, łącząc tango argentyńskie, jazz i muzykę klasyczną w jedną niepowtarzalną całość - Tango Nuevo, styl który do dziś inspiruje muzyków i słuchaczy na całym świecie. Najpiękniejsze utwory selektywnie złożone w całość, łączą w sobie emocjonujące dźwięki kwintetu instrumentalnego, ekspresję wokalistki wykonującej utwory w oryginalnych językach: hiszpańskim, francuskim, angielskim oraz zmysłowość tancerzy.

Konferencja

Tegoroczna Konferencja odbędzie się w Hotelu Arkas w dniu 12 maja. Skierowana będzie do uczestników Gali oraz chętnych gości spoza listy gości zaproszonych na Galę.


Naszym głównym prelegentem i jednym z gości honorowych jest dr inż. Janusz Steinhoff – którego wystąpienie poruszy bardzo aktualny i nurtujących wielu przedsiębiorców temat - „Stan, perspektywy i główne wyzwania polskiej gospodarki".

Konferencja jest częścią Gali Biznesu, której od samego początku przyświecała myśl integracji i promocji środowiska gospodarczego, z biegiem lat i w toku zdobywanego doświadczenia uznaliśmy, że spotkanie tak wielu wspaniałych osób w jednym czasie i miejscu jest fantastyczną okazją do uzupełnienia spotkania o panel merytoryczny. W tym roku razem z naszymi Partnerami Merytorycznymi Fundacją Rozwoju Śląska oraz Uniwersytetem WSB Merito w Opolu zaplanowaliśmy konferencję oscylującą wokół sytuacji gospodarczej i ekonomicznej zarówno naszego regionu jak i w całej Polsce. Nie zabraknie tematów związanych z możliwościami inwestowania na terenie rynków zachodnich oraz pozyskania środków na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności na tych rynkach oferowanych przez rodzime i zagraniczne instytucje. Jesteśmy pewni, że szerokie spektrum tematyczne zaspokoi ciekawość naszych gości.

Prosimy pamiętać, że udział w konferencji jest darmowy, a i ilość miejsc ograniczona.Chcesz wziąć udział w samej konferencji? Napisz lub zadzwoń:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
77 453 84 83

dr Janusz Steinhoff,
wicepremier i minister w rządzie Jerzego Buzka

Poseł na Sejm X, I i III kadencji. W latach 1990-1994 prezes Wyższego Urzędu Górniczego. Wicepremier i minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka. Aktywny promotor idei samorządu gospodarczego. Od ponad 20 lat pełni funkcję przewodniczącego Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. W latach 2012-2020 przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Obecnie Przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC. Ekspert ekonomiczny, autor wielu opracowań i patentów z dziedziny górnictwa, energetyki i ochrony środowiska.

prof. dr hab. Marian Noga

Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu, wykładowca akademicki, ekspert w Narodowym Centrum Nauki. Komentator ekonomiczny TVN. Senator IV i V kadencji, w latach 2004-2010 członek Rady Polityki Pieniężnej.
Członek Team Europe - zespołu ekspertów informujących o funkcjonowaniu i polityce Unii Europejskiej, gdzie zajmuje się makroekonomią ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej, polityką fiskalną w europejskiej przestrzeni gospodarczej, funkcjonowaniem strefy wspólnej waluty ze szczególnym uwzględnieniem strefy euro, funkcjonowaniem sektora usług w UE oraz ekonomią kultury.
W pracy naukowej zajmuje się teorią wzrostu gospodarczego, polityką fiskalną i monetarną oraz ekonomicznymi aspektami ochrony środowiska.

Anna Kurzynoga

W ramach prezentacji przedstawiciel Saksońskiej Agencji Wspierania Gospodarki,  Anna Kurzynoga, kierownik projektu ds. współpracy z Polską przedstawi strukturę gospodarki saksońskiej oraz możliwości kooperacji saksońskiego biznesu z partnerami polskimi. Ponadto wskaże na możliwości inwestycyjne w Saksonii i narzędzia wsparcia biznesu, jakimi dysponuje Saksońska Agencja Wspierania Gospodarki w procesie ekspansji na rynku niemieckim. 
Saksońska Agencja Wspierania Gospodarki (Saxony Trade & Invest) jest spółką skarbu Wolnego Państwa Saksonia.Misją Saxony Trade & Invest jest wspieranie rozwoju gospodarczego landu, m.in w ramach realizacji projektów kompleksowej obsługi inwestycji na terenie Saksonii oraz aktywnego wsparcia dla saksońskich msp we wdrażaniu procesów innowacyjnych i rozwoju kooperacji gospodarczych w kraju i zagranicą.

Partnerzy
Firma Roku

Firma Roku

Konkurs Firma Roku ma na celu docenienie i wyłonienie tych spośród firm, których profil działalności, skuteczność oraz poziom świadczonych usług jest wyrazem profesjonalizmu i najwyższej jakości.

Przeprowadzenie konkursu jest działaniem wieloetapowym, na które składa się między innymi przyjęcie zgłoszeń konkursowych, obrady kapituły konkursowej oraz wyłonienie laureatów konkursu w kilku kategoriach:

1. Przedsiębiorstwo
2. Junior Biznesu
3. Lider Biznesu

Kapituła konkursowa ma prawo przyznać także własne nagrody specjalne lub wyróżnienia. Zwieńczeniem konkursu jest ogłoszenie wyników obrad kapituły podczas Gali Biznesu – wydarzenia dedykowanego zwycięzcom konkursowym, ale także stanowiącego rolę integrującą środowiska gospodarcze regionu. Szczegóły dotyczące zasad przeprowadzenia konkursu znajdą Państwo w regulaminie konkursu.

Najważniejsze informacje dotyczące konkursu:

 • Uczestnictwo w Konkursie jest skierowane do wszystkich przedsiębiorców z województwa opolskiego.
 • Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 • Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać od dnia 20.03.2023 do dnia 21.04.2023 roku za  pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych.
 • Prosimy także o przesłanie na adres Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.: materiałów zdjęciowych, filmowych, promocyjnych, poświęconych zgłaszanej firmie.
LAUREACI

Regulamin serwisu

I. Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin

 • Serwis – serwis internetowych "igsilesia.pl", działających pod adresem https://igsilesia.pl/

 • Usługodawca – firma "IZBA GOSPODARCZA ŚLĄSK" z adresem siedziby: ul. WROCŁAWSKA 133 45-837 OPOLE, NIP: 7561031378, KRS: 0000076267,

 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.

 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.

II. Postanowienia ogólne

 • Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.

 • Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych

 • Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.

 • Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialno za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

III. Warunki używania Serwisu

 • Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.

 • Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.

 • Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.

 • Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:

  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,

  • połączenie z internetem,

  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,

  • włączoną obsługę skryptów JavaScript,

  • włączoną obsługę plików Cookie

 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,

 • Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprorgamowania:

  • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,

  • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,

  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,

  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,

  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,

  • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.

 • W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

IV. Warunki oraz zasady rejestracji

 • Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji.

 • Usługobiorcy muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Serwisie by korzystać z dodatkowych usług świadczonych w Serwisie, dostępnych jedynie dla Usługobiorców po zalogowaniu.

 • Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.

 • Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.

 • Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.

 • Wymagania techniczne związane z rejestracją konta:

  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

 • Rejestrujący się w Serwisie Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.

 • Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców według własnego uznania, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług, treści, materiałów i zasobów Serwisu, w szczególności jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą.

 • Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.

 • Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z konta:

  • Zabrania się Usługobiorcom zarejestrowanym w Serwisie do udostępniania loginu oraz hasła do swojego konta osobom trzecim.

  • Usługodawca nie ma prawa i nigdy nie będzie zażądać od Usługobiorcy hasła do wybranego konta.

 • Usuwanie konta:

  • Każdy Usługobiorca posiadający konto w Serwisie ma możliwość samodzielnego usunięcia konta z Serwisu.

  • Usługobiorcy mogą to uczynić po zalogowaniu się w panelu w Serwisie.

  • Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Usługobiorcy oraz anonimizacją nazwy użytkownika i adresu e-mail.

V. Warunki świadczenia usługi Newsletter

 • Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do Newslettera.

 • Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.

 • Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.

 • Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:

  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

 • Warunki świadczenia usługi Newsletter:

  • podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

  • weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika,

  • wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail,

 • Zakres usługi Newsletter:

  • powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach, konkursach, i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu,

  • powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości Marketingowe),

 • Wypisanie się z usługi Newsletter:

  • Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi.

  • Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail.

  • Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy.

VI. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

 • Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:

  • Formularz kontaktowy

  • Komentowania wpisów i artykułów

  • Publikowania własnych treści w postaci wpisów i artykułów

  • Publikowanie własnych treści w postaci materiałów graficznych i multimedialnych

 • Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:

  • Adresu e-mail

  • Telefonu kontaktowego

 • W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będa przetwarzane zgodnie z "Polityką Prywatności", stanowiącą integralną część Regulaminu.

 • Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:

  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich,

  • Zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów tekstowcyh, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada się licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację,

  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem a także odnośników do stron zawierających wskazane treści,

  • Zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały,

  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści merketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe

VII. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.

 • Dane zbierane automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:

  • Adres IP

  • Typ przeglądarki

  • Rozdzielczość ekranu

  • Przybliżona lokalizacja

  • Otwierane podstrony serwisu

  • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu

  • Rodzaj systemu operacyjnego

  • Adres poprzedniej podstrony

  • Adres strony odsyłającej

  • Język przeglądarki

  • Predkość łącza internetowego

  • Dostawca usług internetowych

  • Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:

   • Płeć

   • Wiek

   • Zainteresowania

  • Anonimowe dane niezbędne do serwowania reklam:

   • Dane związane z remarketingiem

   • Dane związane z raportowaniem o wyświetlanych reklamach

 • Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.

 • Dane zbierane podczas rejestracji:
  Nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail
  W przypadku Usługobiorców zalogowanych (posiadających konto w Serwisie), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Usługobiorcy może być umieszczony identyfikator Usługobiorcy powiązany z kontem Usługobiorcy

 • Dane zbierane podczas zapisywania do newslettera:
  adres e-mail

VIII. Prawa autorskie

 • Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.

 • Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.

 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

IX. Zmiany Regulaminu

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.

 • Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.

 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisie.

 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających konta w Serwisie zarejestrowane przez zmianą Regulaminu.

 • Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

X. Postanowienia końcowe

 • Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne.

 • Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.

 • Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.

 • We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:

  • Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie

  • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

  • Poprzez połączenie telefoniczne z numerem: (+48) 77 453 84 84

 • Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.

 

Tabelki

<table class="table "> ... </table>

# First Last Handle
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter

<table class="table table-striped"> ... </table>

# First Last Handle
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter

<table class="table table-hover"> ... </table>

# First Last Handle
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter

 

 

 

     
     
     

Polityka prywatności

- Polityka Prywatności -


  • 1 Postanowienia Ogólne
  1. Administratorem danych jest Izba Gospodarcza "Śląsk” z siedzibą w miejscowość, Opole, ul. Ozimska 184, lok. 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000076267, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP : 7561031378; REGON : 530940543. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
  3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

   

  • 2. Administrator Danych
  1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
  2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na  newsletter i osób zapisanych na szkolenie.
  3. Dane osobowe przetwarzane są:
   a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
   b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
   c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
   d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

                - w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,

                - w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli dokonałeś zgłoszenia na szkolenie.

  1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
  3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
  4. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
  5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
  6. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  7. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
  8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
  • 3. Pliki cookies
  1. Witryna [adres] używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

  1. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.

  1.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies [naturalnie trzeba tu dostosować treść do wykorzystywanych przez Ciebie plików]:
  2. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  4. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  5. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  6. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

  Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

   

Kontakt

Izba Gospodarcza „Śląsk”

ul. Wrocławska 133
45-837 Opole

NIP 756 10 31 378

(budynek Centrum Biznesu)

 

Zarząd Izby Gospodarczej „Śląsk”


Waldemar Mazur

Prezes Izby Gospodarczej „Śląsk”

Andrzej Frey

Wiceprezes Izby Gospodarczej „Śląsk”

Georg Smuda 

Wiceprezes Izby Gospodarczej „Śląsk”

 

Napisz i umów się na spotkanie!

Loading...

© 2024 Izba Gospodarcza „Śląsk”, produkcja Digital Monsters
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.