Mission

Mission

Die Wirtschaftskammer „Schlesien” steht für Unternehmer, welche seit fast 30 Jahren aktiv für andere Unternehmer tätig sind. Der Standort und die unmittelbare Nähe zur tschechischen und deutschen Grenze zusammen mit der geschichtlichen Verwurzelung mit den Strukturen der Deutschen Minderheit definieren den trilateralen und internationalen Charakter der Wirtschaftskammer sowie ihre Hauptaufgaben und Werte. 

 

Hauptaufgaben

Unternehmer, welche in der Wirtschaftskammer organisiert sind, setzen sich als Hauptaufgabe die Förderung der lokalen Wirtschaft in Synergie mit der Vermarktung und Überzeugungsarbeit für die Woiwodschaft Oppeln.

Deswegen kommt die Wirtschaftskammer einem Bindeglied gleich, welches das Unternehmerumfeld sowohl mit der öffentlichen Verwaltung, als auch der Selbstverwaltung, den NGO’s und den Konsumentenmarkt verbindet. 

Die Wirtschaftskammer „Schlesien”:

 • setzt Maßstäbe und bestimmt die Entwicklungsrichtungen,
 • sorgt für einen fairen Wettbewerb,
 • schützt und vertritt die wirtschaftlichen Interessen der Unternehmergemeinschaft, 
 • fördert und wirbt für ihre Mitglieder auf lokaler, nationaler sowie internationaler Ebene,
 • erleichtert neue Geschäftskontakte und Beziehungen national und international aufzubauen,
 • ermöglicht neue Kunden zu erreichen,
 • fördert Erfolge und unterstützt verantwortliches unternehmerisches Handeln,
 • strebt ein Umfeld an, welches stabile Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung und Attraktivität der Region gewährleisten,
 • setzt sich für die Steigerung der Qualifikationen sowie besseren Zugang zum Humankapital ein,
 • schafft einen Platz für wirtschaftliche Freiheit und unternehmerische Verantwortung,
 • unterstützt ihre Mitglieder durch den Wissens- und Erfahrungsaustausch sowie die Gewährleistung von Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Unternehmen.

Werte

Die Stärke des KMU-Sektors liegt in den Werten, nach denen die Unternehmer handeln und welche sie vertreten. Die Mitglieder der Wirtschaftskammer, die ihr Fundament bilden, stehen für:

 • Vertrauen und Glaubwürdigkeit,
 • Entwicklung durch Streben nach Perfektion und Innovation,
 • Beistand, Zusammenarbeit sowie Aufbau und Pflege von Beziehungen.

 

“Die Kammer sind Unternehmer und die Unternehmer sind die Kammer”

Statut

Statut
Izby Gospodarczej „Śląsk” w Opolu

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania i siedziba Izby


§ 1
1. Izba Gospodarcza „Śląsk”, zwana dalej Izbą jest organizacją samorządu gospodarczego i reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców.
2. Izba działa na podstawie Ustawy o Izbach Gospodarczych oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.
3. Działalność Izby nie jest nastawiona na zysk, a wszystkie wypracowane dochody przeznacza się wyłącznie na działalność statutową.
§ 2
1. Izba działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
2. Dla wykonywania swych zadań statutowych Izba może zakładać stałe i czasowe placówki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Izba może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach lub zadaniach.
§ 3
Siedzibą Izby jest miasto Opole.
§ 4
Izba używa pieczęci z napisem :
Izba Gospodarcza „Śląsk”

Rozdział II

Cele i zadania Izby i sposoby ich realizacji

§ 5
Celami Izby są:
1. Kształtowanie i upowszechnianie zasady etyki i rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej.
2. Podejmowanie i realizacja przedsięwzięć skierowanych na rozwój społeczno-gospodarczy regionu.
3. Wyrażanie opinii co do podejmowanych i realizowanych projektów, oraz obowiązujących regulacji prawnych dotyczących działalności gospodarczej.
4. Reprezentacja i ochrona interesów członków Izby w stosunkach z organami państwowymi i samorządowymi.
5. Tworzenie warunków dla efektywnego rozwoju gospodarczego oraz wspierania inicjatyw swoich członków w tym zakresie.
6. Kształtowanie świadomości europejskiej wspólnoty społeczno-gospodarczej.
7. Promocja swoich członków.
8. Informowanie przedsiębiorców na tematy dotyczące Unii Europejskiej (poprzez publikacje, mailing, strony internetowe, itp. oraz organizacje szkoleń i innych imprez merytoryczno-promocyjnych).
9. Aktywne promowanie polityk Unii Europejskiej dotyczących sektora MŚP.
10. Udzielanie wsparcia firmom w postaci świadczenia zindywidualizowanych usług doradczych.
11. Organizacja staży i praktyk zawodowych w kraju i za granicą.
12. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich, aktywizowanie i integrowanie społeczności zamieszkujących obszary zależne od rybactwa, łagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim, poprawa jakości życia społeczności rybackich, związanych z rybołówstwem, działanie na rzecz ochrony środowiska, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz naturalnych wartości obszarów rybackich,
13. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie i integrowanie społeczności zamieszkujących obszary wiejskie, łagodzenie skutków zmian strukturalnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich, poprawa jakości życia społeczności wiejskich, związanych z rolnictwem i turystyką, działanie na rzecz ochrony środowiska, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz naturalnych wartości obszarów wiejskich,
14. Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, m.in. poprzez inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie edukacji ekologicznej oraz podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do podniesienia stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa.
15. Działanie na rzecz ochrony wód, lasów, powietrza oraz pozostałych elementów środowiska naturalnego
§ 6
Izba realizuje swe cele poprzez :
1. Uczestniczenie, zgłaszanie propozycji, wniosków, opinii i oświadczeń w sprawach, w których zachodzi potrzeba zabezpieczenia i ochrony interesów członków Izby w zakresie polityki gospodarczej.
2. Świadczenie usług informacyjno-doradczych.
3. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi, społecznymi, placówkami naukowo - badawczymi i przedsiębiorcami.
4. Pomoc członkom w organizacji zbytu, produkcji i usług.
5. Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.
6. Organizację i realizację przedsięwzięć kooperacyjnych dla przedsiębiorców, tj. targi, wystawy, misje gospodarcze, wyjazdy studialne, partnerstwo gospodarcze itp.
7. Prowadzenie zarobkowej działalności gospodarczej z przeznaczeniem uzyskanych dochodów na cele statutowe.
Działalność gospodarcza realizowana jest w zakresie:
91, 11, Z, działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
22, 15, Z, pozostała działalność wydawnicza
56, 10, B, ruchome placówki gastronomiczne
56, 21, Z, przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
56, 29, Z, pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56, 30, Z, przygotowywanie i podawanie napojów
58, 11, Z, wydawanie książek
58, 12, Z, wydawanie wykazów oraz list (np. Adresowych, telefonicznych)
58, 13, Z, wydawanie gazet
58, 14, Z, wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58, 19, Z, pozostała działalność wydawnicza
63, 11, Z, przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63, 12, Z, działalność portali internetowych
63, 99, Z, pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
64, 19, Z, pozostałe pośrednictwo pieniężne
64, 92, Z, pozostałe formy udzielania kredytów
64, 99, Z, pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
65, 22, Z, pozostałe formy udzielania kredytów
66, 19, Z, pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
68, 20, Z, wynajem i zarzadzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
69, 10, Z, działalność prawnicza
69, 20, Z, działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70, 21, Z, stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70, 22, Z, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarzadzania
71, 11, Z, działalność w zakresie architektury
71, 12, Z, działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71, 20, B, pozostałe badania i analizy techniczne
72, 19, Z, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
72, 40, Z, działalność związana z bazami danych
73, 11, Z, działalność agencji reklamowych
73, 12, B, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73, 12, C, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73, 12, D, pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
73, 20, Z, badanie rynku i opinii publicznej
74, 10, Z, działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74, 14, A, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarzadzania
74, 30, Z, działalność związana z tłumaczeniami
74, 90, Z, pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77, 40, Z, dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
78, 10, Z, działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78, 30, Z, pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
79, 12, Z, działalność organizatorów turystyki
79, 90, B, działalność w zakresie informacji turystycznej
79, 90, C, pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
80, 42, Z, pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane
82, 30, Z, działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów
82, 11, Z, działalność usługowa związana z administracyjna obsługa biura
82, 19, Z, wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
85, 59, B, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85, 59, A, nauka języków obcych
85, 60, Z, działalność wspomagająca edukacje
91, 33, Z, działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana
93, 19, Z, pozostała działalność związana ze sportem
93, 29, Z, pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94, 11, Z, działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
94, 99, Z, działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
8. Gromadzenie funduszy na wspieranie inicjatyw gospodarczych i przekształceń własnościowych.
9. Realizowanie zadań zleconych przez administrację za zgodą lub na wniosek Izby.
10. Występowanie do organów administracji państwowej, samorządowej, sądów i innych instytucji z wnioskiem o podjęcie działań w celu ochrony interesów członków Izby.
11. Promocja produktów (towarów, usług, wyrobów) członków Izby poprzez organizację imprez z udziałem członków Izby i pozostałych przedsiębiorców, nawiązywanie kontaktów gospodarczych, ułatwianie dostępu do preferencyjnych kredytów i innych źródeł finansowego wsparcia MŚP, współpracę z izbami przemysłowo-handlowymi i izbami rzemieślniczymi w kraju i zagranicą, obsługę inwestorów zagranicznych oraz gromadzenie i przetwarzanie informacji gospodarczych.
12. Świadczenie usług finansowych dla MŚP.
13. Świadczenia usług tłumaczeniowych na rzecz członków Izby.


Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7
1. Członkowie dzielą się na :
1/ zwyczajnych
2/ wspierających
3/ honorowych
2. Członkiem zwyczajnym może być każdy przedsiębiorca, który wnosi wkład w urzeczywistnienie celów Izby i daje rękojmię ich realizacji.
3. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub fizyczna (krajowa lub zagraniczna) zainteresowana merytoryczną działalnością Izby, która deklaruje poparcie finansowe lub inne świadczenia na rzecz Izby.
4.
1/ Przedsiębiorca wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście bądź przez ustanowionego przez siebie na piśmie pełnomocnika.
2/ Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka Izby.
3/ Osoba prawna będąca członkiem Izby jest reprezentowana w niej przez swoich statutowych przedstawicieli.
5.
1/ Przyjęcie przedsiębiorcy - z wyjątkiem członków założycieli oraz tych przedsiębiorców, którzy wstąpią w ciągu roku - w poczet członków Izby następuje na podstawie Uchwały Rady Izby po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji.
2/ Od Uchwały Rady Izby odmawiającej przyjęcia w poczet członków zainteresowany może odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania Uchwały.
6. Członkiem honorowym może być osoba prawna lub fizyczna, która swoją działalnością położyła szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych Izby.
7. Godność członka honorowego nadaje i cofa Rada Izby.
8. Izba nie ma uprawnień władczych, a jej działalność nie może naruszać samodzielności członków ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.
§ 8
Członkowie Izby mają prawo :
1/ uczestnictwa we wszystkich formach działalności Izby,
2/ korzystania z pomocy i świadczeń Izby,
3/ zgłaszania wniosków związanych z działalnością Izby,
4/ uczestnictwa w posiedzeniach organów Izby, na których rozpatrywane są sprawy ich dotyczące, bez głosu stanowiącego.
2. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze.
§ 9
1. Członkowie Izby zobowiązani są do :
1/ przestrzegania postanowień Statutu Izby oraz Uchwał i regulaminów jej organów,
2/ wniesienia wpisowego i regularnego płacenia składek członkowskich, a członkowie wspierający zadeklarowanych świadczeń,
3/ udziału w realizacji celów i zadań statutowych Izby.
2. Ustęp 1 pkt.2 nie dotyczy członków honorowych.
 
§ 10
1. Członkostwo ustaje wskutek :
1/ dobrowolnego wystąpienia z Izby za uprzednim 3-miesięcznym wypowiedzeniem i uregulowaniu wszystkich zobowiązań względem Izby, w tym składek członkowskich,
2/ skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Rady Izby w wyniku m. in. zaprzestania działalności gospodarczej, likwidacji zakładu lub braku wpłaty składek przez okres 24 miesięcy i braku pisemnego wypowiedzenia członkostwa.
3/ wykluczenia orzeczeniem sądu koleżeńskiego,
4/ postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą członków honorowych.
2. Od decyzji Rady Izby o skreśleniu zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji.
3. Rada Izby może zawiesić członka w jego prawach, jeżeli przesłanki do wykluczenia wymagają postępowania wyjaśniającego.


Rozdział IV

Organy Izby


§ 11
Organami Izby są :
1/ Walne Zgromadzenie
2/ Rada Izby
3/ Zarząd Izby
4/ Komisja Rewizyjna
5/ Sąd Koleżeński
2. Kadencja organów Izby trwa 4 lata.
3. W przypadku ustąpienia lub odwołania członka organu Izby w czasie trwania kadencji organowi temu przysługuje prawo kooptacji spośród członków Izby.
4. Uchwały organów Izby zapadają w głosowaniu tajnym, jeżeli zażąda tego co najmniej jeden z członków danego organu, biorących udział w posiedzeniu. W przypadku Walnego Zgromadzenia co najmniej 20 % obecnych.

Walne Zgromadzenie Członków
§ 12
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Izby, rozstrzygającym o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 13
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawczo- wyborcze jest zwoływane przez Radę Izby co 4 lata w II kwartale danego roku. W przypadku odwołania członków Rady Izby, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego uchwała Walnego Zgromadzenia może być podjęta również na zgromadzeniu sprawozdawczym w celu uzupełnienia składu danego organu Izby.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawcze jest zwoływane przez Radę Izby co roku w II kwartale danego roku za wyjątkiem lat, w których zwoływane jest Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Rada Izby obowiązana jest zawiadomić mailem wysłanym do wszystkich członków na 2 tygodnie przed datą Walnego Zgromadzenia.
§ 14
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno odbyć się nie później niż w ciągu 4 tygodni od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołaniu i obradach nad sprawami, dla których zostało zwołane.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Radę Izby :
a/ z własnej inicjatywy
b/ na zlecenie Komisji Rewizyjnej
c/ na wniosek 1/5 członków Izby.
3. W sytuacji gdy Rada nie wykona obowiązku, o którym mowa w § 13 i 14 ust. 1 i 2 Komisja Rewizyjna bądź upoważnieni przedstawiciele wnioskodawców reprezentujących 1/5 członków Izby mogą zwołać Walne Zgromadzenie samodzielnie.
§ 15
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :
1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Uchwalenie wieloletnich programów działalności Izby.
3. Wybór i odwołanie członków Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
4. Rozpatrywanie odwołania od decyzji Rady Izby odmawiającej przyjęcia w poczet członków Izby oraz decyzji o skreśleniu członków.
5. Uchwalanie wysokości i sposobu wpłaty wpisowego i składek członkowskich
a/ dla członków Izby
b/ dla członków Izby, którzy są równocześnie członkami klastra na wniosek Rady.
6. Regulamin pracy Walnego Zgromadzenia uchwala Walne Zgromadzenie Członków.
7. Powołanie oddziałów Izby i określenie kompetencji ich organów.
8.Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady Izby, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez te organy.
9. Udzielanie absolutorium Radzie Izby na wniosek Komisji Rewizyjnej.
10. Uchwalenie Statutu i jego zmian.
11. Podejmowanie innych Uchwał nie przekazanych do kompetencji pozostałych organów Izby.
12. Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy Izby.
13. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Izby.
§ 16
1. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objęcia porządkiem przy obecności co najmniej 2/3 członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
2. W przypadku braku quorum, drugie Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu trzech tygodni i jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków. Rada zawiadamia o tym w zaproszeniu.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem postanowień § 32.
Rada Izby
§ 17
Rada Izby jest najwyższym organem Izby w czasie między Walnymi Zgromadzeniami.
§ 18
1. Rada Izby składa się z 7 do 15 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od każdorazowej uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie Rady wybierają i odwołują ze swego grona :
- Prezesa
- dwóch Wiceprezesów,
- dwóch Członków Zarządu.
Osoby te wybiera się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
3. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Izby następuje w razie ustania członkostwa lub rezygnacji z pełnienia funkcji, złożonej na piśmie.
4. Członkowie Rady piastujący w niej funkcje Prezesa, Wiceprezesów, i dwóch Członków tworzą Zarząd Izby.
§ 19
1. Rada Izby odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady i Zarządu Izby zwołuje Prezes lub Wiceprezes Rady. Powiadomienie o posiedzeniu zostaje wysłane pocztą elektroniczną na wskazany adres na 7 dni przed jego terminem.
3. Zwołane w sposób zgodny z § 19, pkt.2 posiedzenie Rady jest zdolne do podejmowania uchwał w każdym przypadku. Uchwały Rady Izby zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów przeważa głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności głos wiceprezesa prowadzącego obrady.
§ 20
Do kompetencji Rady Izby należy :
1. Wykonywanie Uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Interpretacja postanowień niniejszego Statutu.
3. Przyjmowanie i skreślanie członków Izby.
4. Ustalanie rocznych programów działania Izby i preliminarzy finansowych.
5. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby.
6. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
7. Podejmowanie decyzji w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości oraz środków trwałych Izby o wartości przekraczającej równowartość 10 000 EURO.
8. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
9. Inicjowanie i wspieranie wszelkich działań służących realizacji celów statutowych Izby.
10. Doradzanie organom statutowym Izby w ich działalności.
11. Proponowanie wysokości i sposobu wpłaty wpisowego i składek członkowskich.

§ 20 a

1. Zarząd Izby składa się z osób, o których mowa w § 18.
2. Zarząd Izby wykonuje powierzone zadania w okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Izby.
3. Do kompetencji Zarządu Izby należy w szczególności:
1) Reprezentowanie Izby na zewnątrz,
2) Zarządzenie majątkiem Izby z zastrzeżeniem § 20 pkt 7,
3) Ustalenie projektu porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
4) Powołanie organów doradczych i opiniodawczych,
5) Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
6) Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Izby,
7) Powoływanie i rozwiązywanie komisji doradczych, zespołów analiz oraz nadzorowanie ich działalności,
8) Wyznaczanie rzeczoznawców,
9) Ustalanie zasad działalności finansowej Izby oraz struktury organizacji biura Izby,
10) Zatwierdzenie oraz ustalenie zasad wynagrodzenia pracowników biura Izby.
4. Do obowiązków Zarządu Izby należy w szczególności:
- wykonywanie uchwał Rady Izby,
- składanie Radzie Izby sprawozdań z działalności,
- realizacja bieżących zadań Rady Izby.
 
Komisja Rewizyjna

§ 21
1. Komisja Rewizyjna składa się z 5-7 osób.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego.
§ 22
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
1. Dokonywanie bieżącej kontroli działalności Izby, a w szczególności gospodarki finansowej Izby.
2. Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Izby uwag i wniosków dotyczących działalności Izby.
3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Izby wraz z wnioskami o udzielenie absolutorium Radzie Izby.
4. Uchwalenie swego regulaminu pracy.

Sąd Koleżeński
§ 23
1. Sąd Koleżeński składa się z 5-7 osób.
2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego składu Przewodniczącego .
§ 24
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy :
1. Rozpatrywanie spraw między członkami Izby powstałymi w związku z ich działalnością w Izbie na wniosek jednej ze stron.
2. Rozpatrywanie spraw związanych z nieprzestrzeganiem przez członków postanowień statutowych regulaminów i uchwał organów Izby.
3. Uchwalenie swego regulaminu pracy.
§ 25
1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3 - osobowym.
2. Odwołania od orzeczeń rozpatruje Sąd Koleżeński w składzie orzeczenia co najmniej 5 osób w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.
§ 26
1. Sąd Koleżeński może udzielać następujących kar :
1/ upomnienia
2/ zawieszenia w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 2 lat.
3/ wykluczenia z Izby.
2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w składzie co najmniej 5 osób w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.
§ 27
Organizację i tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński i zatwierdzony przez Radę Izby.
 

Rozdział V

Majątek Izby


§ 28
1. Majątek Izby stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się :
1/ wpływy z wpisowego i składek członkowskich
2/ Darowizny, dotacje, zapisy
3/ wpływy na fundusze celowe
4/ wpływy z działalności statutowej
3. Ustanie członkostwa pozbawia prawa do roszczeń majątkowych wobec Izby.

§ 29

1. Składki członkowskie płatne są w terminach ustalonych przez Radę Izby, a wpisowe do miesiąca po przyjęciu na członka Izby.
§ 30
1. Oświadczenia woli w imieniu Izby składa 2 (dwóch) członków Prezydium Rady Izby lub pełnomocnicy w granicach umocowania.
2. Zarząd Izby może upełnomocnić Dyrektora Izby lub pełnomocników w granicach umocowania do składania jednoosobowych oświadczeń woli w sprawach bieżącej działalności Izby.

§ 30 a
1. W ramach Izy mogą być tworzone klastry.
2. Celem klastra jest uzyskanie silniejszej pozycji na rynku, pozwalającej na konkurowanie z producentami masowymi poprzez:
a) zwiększenie elastyczności i możliwości reakcji na zapotrzebowania rynku,
b) lepszy podział kompetencji, nowe możliwości organizacyjne, dostęp do innowacji technicznych i informacji,
c) wymianę doświadczeń,
d) redukcję kosztów transakcji,
e) inne działania na rzecz członków klastra, w tym w szczególności:
- szkolenia, seminaria, prelekcje
- wyjazdy studyjne , misje handlowe, giełdy kooperacyjne, spotkania branżowe
- udział w targach i wystawach
- działania promocyjne i reklamowe
- usługi doradczo informacyjne
- usługi tłumaczeniowe
- kojarzenie partnerów gospodarczych
- transfer wiedzy i technologii,
z których przychód przeznaczany będzie na cele statutowe Izby.
3. Członkiem klastra może być wyłącznie członek Izby.
4. Wystąpienie z Izby bądź skreślenie z listy członków w trybie § 10 ust.1 pkt 1) oraz wykluczenie w trybie § 10 ust.1 pkt 2) jest jednoznaczne z ustaniem członkostwa w klastrze.
5. Klaster w stosunkach wewnętrznych jak i zewnętrznych reprezentowany jest przez Radę Izby.
6. Członkowie klasta oprócz składki członkowskiej, o której mowa w § 15 pkt. 5 ust.1/ zobowiązani są uiszczać dodatkową roczną składkę, której wysokość proponuje Rada Izby.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe


§ 31
1. Administracyjno-techniczną obsługę Izby sprawuje Biuro Izby, którym kieruje Dyrektor powołany przez Radę Izby.
2. Dyrektor Izby realizuje uchwały Rady i Zarządu Izby, działa w granicach przyznanego mu przez Radę budżetu.
3. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników biura ustala Zarząd Izby przy współudziale Dyrektora Izby.
4. Przełożonym Dyrektora Izby jest Zarząd Izby, Dyrektor Izby jest przełożonym pozostałych pracowników Izby.
5. Dyrektor Izby bierze udział w posiedzeniach organów Izby z głosem doradczym. Informuje on o skutkach prawnych i finansowych proponowanych uchwał, zgłasza zastrzeżenia do protokołu.
§ 32
Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian statutu Izby, rozwiązania Izby oraz ustalenia wysokości i sposobu wpłat wpisowego i składek członków podejmowane są większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i większością 2/3 głosów bez względu na frekwencję w drugim terminie.
§ 33
W razie podjęcia Uchwały o rozwiązaniu Izby, Walne Zgromadzenie wyznaczy likwidatora i określi cele, na które powinien być przeznaczony majątek Izby.

Statut Izby Gospodarczej Śląsk w Opolu – tekst jednolity po zmianach na Sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 25.06.2021


Statut do pobrania [PDF]

Partnerzy

Realizujesz projekt, organizujesz wydarzenie bądź kurs lub szkolenie? Chcesz promować swoją firmę, budować jej markę i zdobywać nowych klientów? Zdobądź zaufanego partnera! Korzystaj z narzędzi, które daje Ci Izba Gospodarcza „Śląsk”.

Patronaty

Organizujesz wydarzenie skierowane do przedsiębiorców lub szeroko pojętego środowiska biznesowego? Szukasz sposobu na wzmocnienie zasięgu i renomy swojego przedsięwzięcia? Połącz siły z Izbą Gospodarczą „Śląsk”.

Władze

Kadencja na lata 2022-2026

Obecne władze Izby Gospodarczej „Śląsk” zostały wybrane na czteroletnią kadencję 27 maja 2022 roku oraz podczas Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków oraz 1 czerwca 2022 roku podczas spotkania Rady Izby.

 

ZARZĄD IZBY GOSPODARCZEJ "ŚLĄSK":

 

PREZES

Claudius Badura

 

WICEPREZES

Andrzej Frey

 

WICEPREZES

Georg Smuda

 

CZŁONEK ZARZĄDU 

Piotr Ibrom

 

CZŁONEK ZARZĄDU

Dawid Hadamek

 

RADA IZBY

 

Erwin Filipczyk

Radosław Gliński

Norbert Rasch

Grzegorz Rippel

Piotr Matyszok

Waldemar Mazur

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Przewodnicząca

Elżbieta Młyńczak

 

Członkowie

Edmund Kania

Waldemar Hadamek

Tomasz Płachtej

Andrzej Pawlik

 

Sąd Koleżeński

 

Przewodniczący

Aleksander Giehsmann

 

Członkowie

Jerzy Fila

Paweł Zdzuj

Małgorzata Ditrich

Józef Nieświec

Joachim Skorupa

 

© 2023 Izba Gospodarcza „Śląsk”, produkcja Digital Monsters
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.