Umów się na spotkanie w Izbie Gospodarczej „Śląsk”:
 •  
 •  
 •  
Kontrola trzeźwości pracowników - nowe rozwiązania prawne

Rok 2023 rozpoczął się pod znakiem zmian w prawie pracy. Jedną z nich jest możliwość przeprowadzenia kontroli trzeźwości w miejscu zatrudnienia. Co oznacza to dla pracodawców? Odpowiedź na to pytanie przygotowała Kancelaria Adwokacka AGK.

Szanowni Państwo,

dnia 21 lutego 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks pracy, która uregulowała zagadnienie kontroli trzeźwości pracowników.

Konieczność uregulowania kontroli trzeźwości pracowników oraz kontroli pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu była od dawna postulowana przez środowisko pracodawców. Pracodawcy mieli wątpliwości, jak należy przeprowadzić kontrolę, aby samemu nie narazić się na negatywne konsekwencje.

Każdy pracodawca, który chciałby przeprowadzić kontrolę trzeźwości według nowych regulacji, powinien się do tego odpowiednio przygotować. Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje, jak należy przeprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników oraz jakie należy spełnić wymagania.

Powyższe zagadnienia są istotne dla pracodawców, jako że stwierdzenie stanu nietrzeźwości może stanowić podstawę do wypowiedzenia stosunku pracy pracownikowi.

Jeżeli okaże się, że została pominięta jakakolwiek kwestia, co do której mają Państwo pytania lub wątpliwości, jak również jeśli będą Państwo potrzebować pomocy przy przygotowaniu odpowiednich dokumentów, które umożliwią wprowadzenie procedur kontroli trzeźwości w przedsiębiorstwie, to serdecznie zachęcam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką AGK.

 

                                                                                                                                    adw. Aleksander Giehsmann 
                                                                                                                                    adw. Marcel Migała

 

 

 


Kontrola trzeźwości 

Pracodawca może wprowadzić w zakładzie pracy kontrolę trzeźwości pracowników w sytuacji, gdy  jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia osób lub ochrony mienia. Przykładowo  zatem kontrola trzeźwości powinna być stosowana przez pracodawców w zakładach produkcyjnych  lub przedsiębiorstwach transportowych.

Przed wprowadzeniem w zakładzie pracy kontroli trzeźwości pracowników pracodawca ma  obowiązek uregulować zasady i tryb jej przeprowadzania w układzie zbiorowym pracy, regulaminie  pracy albo w obwieszczeniu. Przepisy ustawy wymagają, aby pracodawca poinformował  pracowników z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem o zamiarze wprowadzenia kontroli  trzeźwości.

Przepisy wykonawcze do Kodeksu pracy regulują w sposób szczegółowy sposób przeprowadzania  i dokumentowania kontroli trzeźwości. Należy zwrócić uwagę na najważniejsze zagadnienia:

 • rodzaje urządzeń służących do przeprowadzenia badania,
 • przeprowadzanie badania z poszanowaniem godności pracownika,
 • obowiązek sporządzenia protokołu z badania o określonej w rozporządzeniu treści,
 • przeprowadzenie dwóch badań dla ostatecznego ustalenia prawidłowości pomiarów.

Kontrola trzeźwości może zostać przeprowadzona wyłącznie za pomocą urządzenia posiadającego  ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie.

Odnośnie do przebiegu badań warto wskazać, że w przypadku uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/dm3,  dokonuje się niezwłocznie drugiego pomiaru (gdy urządzenie działa w oparciu o spektometrię w  podczerwieni) lub po 15 minutach (gdy urządzenie działa w oparciu o metodę utlenienia  elektrochemicznego).

Dokumenty z przeprowadzanych badań są przechowywane w aktach osobowych pracowników przez  rok od badania, chyba że zastosowano karę porządkową wobec pracownika. W drugiej sytuacji  dokumentacja z badania pozostaje w aktach osobowych do czasu uznania kary za niebyłą.

Przy okazji wprowadzenia kontroli trzeźwości warto przypomnieć jakie normy stężenia alkoholu są  uznawane za stan po użyciu alkoholu lub jako stan nietrzeźwości.

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

 1. stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo
 2. obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

 1. stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo
 2. obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

W przypadku stwierdzenia u pracownika stanu po użyciu alkoholu lub stanu nietrzeźwości  pracodawca ma obowiązek nie dopuścić pracownika do pracy, co pracodawca podaje do wiadomości  pracownika. Na żądanie pracodawcy lub pracownika niedopuszczonego do pracy dodatkowe badanie  przeprowadza policja.

 

Kontrola pracowników na obecność w ich organizmie środków działających podobnie do  alkoholu

Przepisy prawne regulujące przeprowadzenie kontroli trzeźwości stosuje się odpowiednio do  przeprowadzania kontroli na obecność innych środków odurzających (np. narkotyków). Podstawową  różnicę w zakresie procedury dotyczącej innych substancji odurzających będzie rodzaj stosowanych  urządzeń oraz charakter badania. Skutkiem przeprowadzonej kontroli również może być  niedopuszczenie pracownika do pracy, a w ślad za tym żądanie przeprowadzenia dodatkowego  badania przez policję.

 

Kontrola trzeźwości nie tylko pracowników

Nowe regulacje, choć zostały umieszczone w Kodeksie pracy będą mogły być również stosowne względem osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę. Pracodawca będzie mógł zatem  stosować kontrolę trzeźwości również do osób wykonujących na jego rzecz pracę na podstawie  umowy zlecenia lub umowy o dzieło, czy też względem samozatrudnionych, czyli osób prowadzących  własną działalność gospodarczą.

© 2024 Izba Gospodarcza „Śląsk”, produkcja Digital Monsters
Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.